Volby 2006

(konané 15. 11. 2006)

Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

 

 

Představení kandidáta do Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

 

Jan Hamerník

 

Jsem jeden z Vás. Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jsem vystudoval obor učitelství s aprobací matematika – výpočetní technika, technická výchova pro základní školy. V letošním akademickém roce jsem zahájil další studijní obor – Finanční matematika.

Proč jsem se rozhodl kandidovat?

Dva poslední roky působím jako člen Akademického senátu Pedagogické fakulty JU a člen Akademického senátu JU. Spolu s členstvím v senátech jsem byl do konce minulého akademického roku místopředsedou Studentské rady JU, letos jsem se kvůli volebnímu období o tento post již znovu neucházel.

Znovu jsem se rozhodl kandidovat z důvodu, že bych chtěl pokračovat v práci, kterou jsem započal v minulém složení AS PF JU. Minulé složení AS PF JU se snažilo o co největší informovanost studentů o dění na PF JU (viz možnost nechat si přeposílat školní e–mail do soukromých schránek studenta, zvýšení počtu úředních desek AS PF JU – ve všech budovách PF JU, zveřejňování aktualit týkajících se studenta na www stránkách PF JU, které se objevily na stránkách JU – zavedení stipendií a informace spojené s tímto problémem – konzultace na úrovni vedení univerzity a MŠMT).

Ale nejdříve něco o sobě:

¨ pocházím z Vysočiny, konkrétně z Pelhřimova

¨ je mi 24 let

¨ absolvoval jsem v roce 2006 Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity

¨ kontakt: +420 607 102 268; hamerj01@pf.jcu.cz


Můj program Vás zajímá asi nejvíce:

              I.      Dořešit elektronickou komunikaci mezi studenty a vyučujícími, která plně funguje především na úrovni přírodovědně orientovaných kateder.

           II.      Stejně jako v minulém období se nepovažuji za zástupce pouze přírovědně orientovaných studentů.

         III.      Na úrovni AS PF JU se budu snažit o nastínění potřeby zřízení počítačové učebny v prostředí budovách Dukelská a U Tří lvů, nadále pokračovat ve výměně technického vybavení stávajících počítačových učeben. 

        IV.      Budu zastupovat všechny studenty a zejména ty, kteří jsou proti vybírání školného.

 

 

Pedagogická fakulta v současné době prochází velmi těžkým obdobím. V minulém akademickém roce se od nás oddělila velká část býv. katedry bohemistiky. Naštěstí se již neopakovala historie a o katedru jsme nepřišli. V případě katedry dějepisu, která by dle mého soudu na PF JU měla být začleněna ve struktuře, to tak bohužel nebylo. Podobný osud čeká také další katedry. V roce 2008 by měla vzniknout Přírodovědecká fakulta JU a její základ bude položen z kateder fyziky, matematiky a informatiky. Současné vedení fakulty bude mít nelehkou pozici, neboť se rozhodlo fakultu transformovat na vysokou školu, dle dlouhodobého záměru JU, která připravuje studenty jako učitele mateřských škol, prvního stupně ZŠ a druhého stupně ZŠ. Bude potřebovat senát, který mu bude v této transformaci nápomocen. S tímto souvisí také odchod studentů neučitelských studijních programů na Filozofickou fakultu JU a Přírodovědeckou fakultu JU. Podobný osud čeká také studenty, kteří nastoupili do učitelských studijních programů pro SŠ. Pedagogická fakulta bude muset úbytek studentů řešit nějakou náhradou. V současné době se snaží proniknout do oblasti celoživotního vzdělávání (samostatné oddělení) a rozšířit výběr kombinovaného studia.

 

Velkým problémem je technická vybavenost učeben. Toto téma se týká všech a hlavně studentů oborů matematiky a výpočetní techniky. Snem nás všech je, aby jako učebna J243 byly vybaveny postupně všechny učebny, nejen jediná. Každého z vás teď jistě napadne otázka: „Kde na to vzít potřebné finance?“ Odpověď zní: Granty. Grant je finanční příspěvek od státu či EU, který škola může získat za řádně vypracovaný projekt, který musí schválit určená komise a je případně dotován až do výše požadované částky. V případě J243 se to povedlo.

Jako v minulém období nesouhlasím s vybíráním školného, a to jakýmkoli způsobem. Ať již to bude formou půjček nebo formou stipendií. Sami se můžete přesvědčit, jak tato stipendia fungují na VOŠ či soukromých SŠ.

                                                                   Váš   Mgr. Jan Hamerník