PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

                                       PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 2.3.1 NÁZEV ÚLOHY:  Zkoušení tvrdosti kladivem Poldi

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 3.12.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

 

Teorie: Princip měření spočívá v tom, že při úderu kladiva na razník tvrdoměru

            dochází současně  ke  vtisku kuličky  jak  do zkušebního vzorku,  tak do

            standardní tyče o známé tvrdosti. Z pozorování průměrů vtisků na tyčin-

            ce a na zk. materiálu je možno z tabulek určit tvrdost HB.

 

            Měrná jednotka HB – prosté číslo bez označení (resp. v ).

 

 

Úkol: Určit číslo Brinellovy tvrdosti (případně, příslušnou pevnost v MPa) 

          u daného materiálu

 

 

 

Pomůcky: Poldiho tvrdoměr, tabulky, lupa, mikroskop, kladivo zkušební

                 materiál, standardní tyč,

 

 

 

Postup: 1. Zasuneme srovnávací tyč  do  Poldiho tvrdoměru tak,  aby  jednotlivé

                 Vtisky byly od sebe vzdáleny cca 10 mm.

             2. Na  zkušebním vzorku  vytvoříme rovnou  a  hladkou plochu smirko-

                 vým papírem.

             3. Přístroj postavíme kolmo na tuto plosku a uhodíme kladivem (ne moc

                 silně).

             4. Za  pomocí mikroskopu určíme d1 a d2 u materiálu a srovnávací tyčin-

                 ky. Průměry měříme ve dvou na sebe kolmých směrech.

             5. Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky.

             6. Z tabulky určíme Brinellovu tvrdost (u některých materiálů i pevnost).

             7. Tabulky jsou pro určení pevnosti () ovšem pevnost srovná-

                 vací tyče může být jiná a proto  je  nutné pevnost  zjištěnou  z  tabulek

                 násobit poměrovým číslem:  

                 (uvedeno na čele tyčinky).

 

Vypracování:

 

Skutečná pevnost srovnávací tyčinky ve

 

Průměr vtisku

Zjištěná

HB

Skutečná

HB

Materiál

ve vzorku [mm]

srovnávací tyčinka [mm]

 

d1

d2

d

d1

d2

d

z tabulek

 

ocel

2,1

2,3

2,2

2,2

2,4

2,3

 

 

 

2,3

2,4

2,35

2,3

2,5

2,4

77

79,2

Průměr

2,3

2,35

 

 

 

Závěr: U daného materiálu jsme naměřili tvrdost podle Brinella 79,2 HB. Měření  probíhá rychle, ale ne s příliš velkou přesností.