PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

                                     PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 2.5.3 NÁZEV ÚLOHY:  Statická zkouška tlakem

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 3.12.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

Teorie: Při tlakové zkoušce působí síla v ose zkušebního tělíska, ale má opačný 

            smysl než při zkoušce tahem.   Provádí  se  hlavně u křehkých materiálů

            namáhaných na tlak, např. u litiny, ložiskových  kovů, apod.  a  u  stave-

            bních materiálů (cihly, beton, …).

           Měkké materiály se při zkoušce poruší náhle, téměř bez předchozí defor-

            mace a to v rovinách, kde tangenciální napětí dosáhne max.  hodnoty,  tj.

            pod úhlem 45°.  V tomto případě odpovídá smluvní napětí při lomu  (po-   

            rušení) pevnosti materiálu sPd:

 

                                              

 

            Houževnaté, tvárné materiály  naproti  tomu  vykazují  určité  deformace,

            takže je možné  stanovit  z  průběhu  pracovního  diagramu  smluvní mez 

            kluzu v tlaku.

                                                          

 

              U tvárných materiálů se určuje poměrné stlačení (zkrácení),  tj. zmenšení

            výšky zkušebního materiálu h vzhledem k původní výšce h0.

 

                                                          

 

            Obdobně lze stanovit příčné rozšíření průřezu vzhledem k původnímu S0.

 

                                                          

 

 

Úkol: U daného vzorku materiálu stanovte mez pevnosti v tlaku (sPd), smluvní

         mez kluzu v tlaku (sk), poměrné zkrácení (ed), poměrné rozšíření (yd).

 

 

Pomůcky: Zkušební stroj pro statické zkoušky v tlaku, mikrometr, zkušební

                 tělísko

 

Postup: 1. Zkontrolujeme zkušební stroj.

             2. Vynulujeme ukazatele a nastavíme a nastavíme rozsah zatěžování.

             3. Uložíme a upevníme tělísko.

             4. Za  otáčení klikou  pracovního  válce  doleva  sledujeme stupnici.

                 Pokračujeme, dokud se vzorek nerozdrtí nebo se neobjeví trhliny.

             5. Odečteme zatížení a zapíšeme do tabulky.

 

Materiál

Rozměr [mm]

S0 [mm2]

S [mm2]

Zatížení [N]

sPd [MPa]

yd [%]

litina

10

29,69

32,46

2230

75,10

8,53

 

 

h = 10,2     à h = 7,65

 

S0 =  pr2      d0 = (6‚1; 6,2; 6,15)

                   d = 6,73

 

S0 = 29,69   S = 32,46

        223 kg à zatížení 2 230 N

 

 

 

yd = 8,53 %

 

 

Závěr: Zkušební váleček se rozdělil pod úhlem asi 45°. Váleček byl křehký a pevný, proto u něj nedošlo ke stlačení. Dalo se pouze určit malé rozšíření průřezu.