JU PF V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

 

 

 

         PROTOKOL

 

 

 

            O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z MATERIÁLY A TECHNOLOGIE - DŘEVO

 

 

ÚLOHA č.

Zjišťování počtu letokruhů a určování podílu jarního a letního dřeva

Provedl:

      Formánek J., Hamerník J.

Dne:

 

Kontroloval:

Dne:

 

Ročník:

    I.

Studijní skupina:     M - TVT

Semestr:

 zimní

Šklní rok:

  2001 / 2002

 

 

Úkoly:

 

a) určit počet letokruhů (součet všech letokruhů na poloměru) + přidání 2 – 4 let dostaneme stáří    stromu.

b) určit počet letokruhů na 1 cm délky poloměru – podmínky růstu stromu.

c) zjišťování podílu jarního a letního dřeva.

d) popis deskového řeziva, určení pravé a levé strany.

 

Pomůcky a materiály:

 

posuvné měřítko, pravítko, tužka, lupa

 

Zkušební vzorky:

 

Vybroušený příčný výřez z kmene borovice, popsaný výřez z deskového řeziva – nakreslit.

 

Postup:

 

a) stáří jsme určili součtem letokruhů na poloměru kmenu. K výsledku jsme připočetli 3 roky

b) při zjišťování počtu letokruhů na 1 cm délky poloměru jsme vedli na příčném řezu vzorku přímku kolmou na letokruhy. Jako délku úseku jsme si zvolili 3 cm. Spočetli jsme počet letokruhů na měřeném úseku. Počet letokruhů na 1 cm vypočteme ze vztahu:

                  

    N

            n = ----

                    l

 

n …. počet letokruhů na 1 cm (výsledná hodnota)

N … počet celých letokruhů na zvoleném úseku

l …. délka měřeného úseku (cm) 

 

 

c) v každém letokruhu na úseku n změříme postupně šířku vrstvy jarního a letního dřeva. (jarní dřevo je světlé a letní tmavší). Sečteme jednotlivé hodnoty šířek jarního a letního dřeva na vyznačeném úseku. Podíl jarního a letního dřeva vypočteme ze vztahu:

 

                      pj = _j_ . 100%                                                                     pl = _l_ . 100%

                                             n                                                                                                              n

kde značí: pj ..................... podíl jarního dřeva

                 pl ..................... podíl letního dřeva

                 j ....................... součet jednotlivých šířek jarního dřeva (cm)

                 l ....................... součet jednotlivých šířek letního dřeva (cm)

                 n ...................... celková délka zkoumaného úseku (cm)

 

d) Pravá strana prkna nebo fošny je ta plocha, která je přivrácená ke středu kmene. Levá strana prkna je plocha tečného řezu, tedy ve směru od kůry stromu. Užití: spárovky a rámy se klíží pravou stranou nahoru (pro snížení deformací). Řezivo se suší pravou stranou nahoru.

 

 

Zpracování výsledků měření:

 

a) určení stáří stromu: napočítali jsme 24 letokruhů + 3 roky. Strom byl starý 27 let.

b) na prvním centimetru délky (měřeno od okraje dovnitř) jsme napočítali 9 letokruhů, na druhém centimetru 7 letokruhů a na třetím už pouze 4 letokruhy. Součtem to je 20 letokruhů a vydělením 3 dostáváme výsledek 6,6 letokruhů na 1 centimetr délky poloměru.

c) tento úkol jsme prováděli rovněž na úseku 3 cm. Na něm se nacházelo 19 úplných letokruhů. Součet všech 19 šířek jarního dřeva je 20,8 mm a součet všech 19 šířek letního dřeva je 10,2 mm. Podrobné šířky jednotlivých částí letokruhu je v tabulce. Po dosazení do vzorečku uvedeném v postupu jsme došli k závěru, že podíl jarního dřeva je 69,3% a podíl letního je 34%.

d) viz nákres:

 

 

                        pravá strana:                                                                        levá strana: