JU PF V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

 

 

 

         PROTOKOL

 

 

 

            O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z MATERIÁLY A TECHNOLOGIE - DŘEVO

 

 

ÚLOHA č.

  Stanovení vlhkosti a měrné hmotnosti dřeva a aglomerovaných desek

Provedl:

      Formánek J.

Dne:

 

Kontroloval:

Dne:

 

Ročník:

    I.

Studijní skupina:     M - TVT

Semestr:

 zimní

Šklní rok:

  2001 / 2002

 

 

Úkol:

 

Určit vlhkost daných materiálů metodou a) laboratorní

 b) el. vlhkoměrem

 

Pomůcky a materiály:

 

Sušárna s teplotou 103˚C (výchylka v rozmezí 2˚C), laboratorní váhy, zkušební tělesa z měkkého i tvrdého dřeva, výřez z dřevotřískové desky

 

Postup:

 

a) určování vlhkosti laboratorní metodou:

 

Nejprve jsem vybrané vzorky zvážil na laboratorních vahách a to s přesností na 0,01 gramu a tyto hodnoty zanesl do tabulky. Tyto zvážené vzorky jsem poté vložil do sušárny a při dané teplotě je nechal 30 minut sušit. Po 30 minutách jsem je laboratorními kleštěmi po jednom vyndal a opět zvážil. Hodnoty jsem napsal zatím mimo tabulku. Poté jsem všechny vzorky dal ještě na 5 minut do sušárny. Po opětovném zvážení těchto vzorků jsem zjistil, že váha už neklesla, tak jsem hodnoty hmotnosti vzorků napsal do tabulky. Z hmotnosti vzorků před sušením a po něm jsem mohl vypočíst vlhkost vzorku pomocí laboratorní metody a to na základě tohoto vzorce:

             

  Gw -  Go

     w = -------------- * 100  [%]                   

                   Go

 

Gw – hmotnost vzorku před vysušením                                                               

Go – hmotnost vzorku po vysušení

 

b) určování vlhkosti el. vlhkoměrem:

 

U vybraných vzorků změříme vlhkost pomocí el. vlhkoměru tak, že vmáčkneme jeho měřící část do vzorku a to buď po vláknech nebo přes ně. Poté zmáčkneme tlačítko a el. vlhkoměr ukáže na stupnici hodnotu vlhkosti v procentech. Tu jsem zanesl do tabulky.

 

 

Tabulky:

 

vzorek

Gw (g)

Go (g)

w (%)

hobra

13,17

11,48

14,72

smrk

7,97

6,73

18,43

 

vzorek

w po vláknech (%)

w přes vlákna (%)

 

smrk (podélný řez)

10

11

 

smrk (příčný řez)

10

9

 

olše (lab. vzorek)

10

11

 

 

 

Poznámky:

 

V první tabulce jsou vzorky, které byly těsně před měřením ve venkovním prostoru a u kterých byla vlhkost počítána pomocí laboratorní metody.

 

Ve druhé tabulce jsou vzorky, které byly před měřením v místnosti. Jednalo se o vzorky smrku (vždy jeden v podélném a jeden v příčném řezu) a vzorek olše starý dva roky. U těchto vzorků jsem vlhkost určoval pomocí el. vlhkoměru a to nejprve po vláknech vzorku a ve druhém sloupci jsou hodnoty naměřené vlhkosti přes vlákna daného vzorku.

 

 

Závěr:

 

Výsledky naměřených nebo vypočtených vlhkostí jsou uvedeny v tabulce. Během měření vlhkosti pomocí el. vlhkoměru mohlo dojít k menším chybám v přesném určení hodnoty na stupnici vlhkosti v důsledku kolísání ukazatele vlhkosti na stupnici. U laboratorní metody jsou možné chyby v určení hmotnosti vzorků vlivem použití dvou různých laboratorních vah při postupném určování hmotnosti vzorků před a po vysoušení. Díky této možné chybě by nemusela být vypočítaná vlhkost správná. Jinak nedošlo během určování vlhkosti vzorků k žádné větší události, která by měla za následek nepřesnost daného měření.